Privacy Statement

Privacyverklaring Stichting Vlegeldag

Stichting Vlegeldag, gevestigd aan Heinrich Witteweg 1 te Bennekom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Stichting Vlegeldag Bennekom.

Contactgegevens:
Website: www.vlegeldag.nl
Adres: Heinrich Witteweg 1
6721 AA Bennekom

Versie: 24 juli 2019, v.1.2

Wij respecteren de privacy van de leden en bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vlegeldag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via het contactformulier of door opgave als medewerker).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- NAW-gegevens
- Geboortedatum
- (Mobiel) telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vlegeldag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Vlegeldag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- de uitvoering van overeenkomsten, transacties of diensten
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- foto’s ten behoeve van journalistieke doeleinden

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Vlegeldag neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Vlegeldag) tussen zit. Stichting Vlegeldag gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Excel
- Dropbox

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Vlegeldag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Gegevensbeveiliging

Stichting Vlegeldag maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Stichting Vlegeldag verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Foto's van Vlegeldag

Voor Stichting Vlegeldag worden foto’s gemaakt welke uitsluitend worden gebruikt voor journalistieke doeleinden. Deze foto’s zullen worden getoond op de website, en social media waaronder Facebook. Het streven is hierbij om foto’s te plaatsen waarop personen niet direct of indirect identificeerbaar zijn, wat wil zeggen dat de identiteit van de persoon op de foto niet zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld.
De foto’s welke op de website of social media worden gedeeld kunnen worden verwijderd nadat dit nadrukkelijk wordt aangegeven door een persoon afgebeeld op de foto of een persoon die een duidelijk aantoonbare relatie heeft met deze persoon op de foto. Dit kan door middel van de onderstaande procedure.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Vlegeldag gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vlegeldag en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vlegeldag.nl. Geef hierbij aan om welke gegevens het gaan. Heeft het betrekking op een foto, vermeld dan tevens waar de foto voorkomt (adres (URL) website of facebook) en het nummer van de foto.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Vlegeldag wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

has been added to the cart. View Cart