ANBI gegevens

Stichting Vlegeldag Bennekom staat sinds 1 januari 2009 geregistreerd als culturele ANBI instelling onder nummer 8024.01.697. Het contactadres is:

Acacialaan 10
6721 CP Bennekom

In het Handelsregister te Arnhem staat de stichting ingeschreven onder nummer 41052322.
Rekeningnummer van Stichting Vlegeldag: NL09 RABO 0377 0161 95

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden, per 1 januari 2019 is de samenstelling als volgt:

Dhr. P.J.M. (Peter) Wijngaard, voorzitter
Mw. C. (Christine) van der Heeden, secretaris
Mw. J. (Janneke) van den Brink, penningmeester
Mw. C.B. (Thilda) Tempelman-van de Hoeve, algemeen bestuurslid
Dhr. D.C. (Diederick) van de Kamp, algemeen bestuurslid
Dhr. K.T. (Karel) Looijen, algemeen bestuurslid
Dhr. F. (Frits) Verhoeff, algemeen bestuurslid

Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor de aansturing van de aan dit bestuurslid toegewezen werkgroep(en).

Doel

Het doel van de stichting is vastgelegd in haar statuten onder lid 2:
"De stichting heeft ten doel:
a: oude Bennekomse gewoonten en gebruiken, in het bijzonder betrekking hebbend op de oogst en het verwerken van graan, te bewaren, stimuleren en over te dragen;
b: de animo en belangstelling voor folklore en nostalgie te bevorderen en levendig te houden in het belang van de Bennekomse samenleving., en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord."

Het doel komt tot uitvoering op de "Vlegeldag", een eendaags evenement welke op de woensdag van de laatste volle week in augustus, wordt gehouden. Vaste onderdelen van deze Vlegeldag zijn het tonen en demonstreren van oude ambachten en oude landbouwmachines en het tonen van folklore kledingdracht en spelen. Daarnaast vindt het bestuur het onderling verbinden van de Bennekomse bevolking van belang, welke tot uiting komt in een entertainmentprogramma en marktactiviteiten. Ook de promotie van het dorp Bennekom als zodanig vindt het bestuur belangrijk. Het bestuur zet de grote lijnen uit en houdt het toezicht, terwijl de verschillende werkgroepen ieder hun eigen taak uitvoeren, onder verantwoording van het bestuur. De werkgroepen bevatten samen ca. 40 vrijwilligers.

Financiële positie

Het bestuur heeft binnen het huishoudelijk reglement vastgelegd dat zij aanspraak kan maken op een vrijwilligersbeloning. Zonder uitzondering wordt deze beloning teruggeschonken aan de Stichting.

has been added to the cart. View Cart